Avís legal

Titularitat

Els dominis de les explotacions turístiques del Grup FGC skimoboitaull.cat, www.lamolina.cat, www.espotesqui.cat, www.portaine.cat, www.trendelciment.cat, www.trendelsllacs.cat, www.skipallars.cat, www.turismefgc.cat, www.valldenuria.cat i www.cremallerademontserrat.cat, www.vallter2000.cat, www.boitaull.cat, www.turistren.cat i www.parcastronomic.cat són dominis d’Internet titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU.

Responsables del tractament

  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Barcelona, 08017, C. dels Vergós, 44, i amb CIF Q0801576J.
  • Vallter SA, amb domicili a Setcases (Girona), 17869, Pla de Morens, s/n, i amb CIF A17015165.
  • Actius de Muntanya, SAU, amb domicili a Barcelona, 08017, C. dels Vergós, 44, i amb CIF A08141897.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): [email protected]

Copyright i drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’FGC, Vallter, SA i/o Actius de Muntanya, SAU
També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts.

Se’n prohibeix la utilització sense permís previ d’FGC, Vallter, SA i/o Actius de Muntanya, SAU. També se’n prohibeix la reproducció, la duplicació, la còpia, la venda, la revenda o l’aprofitament amb finalitats comercials. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i els tractats internacionals en vigor.

La totalitat del contingut d’aquestes webs, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat d’FGC, Vallter, SA i/o Actius de Muntanya SA. Es prohibeix la modificació, la còpia, la reproducció, la descàrrega, la transmissió, la distribució o la transformació dels continguts sense l’autorització del titular.

L’accés a les webs no implica, en cap cas, l’adquisició per part de les persones usuàries de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de les webs poden ser descarregats per la persona usuària, sempre que sigui per a ús privat i sense finalitats comercials.

Continguts

FGC, Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU vetllen per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquestes webs i es reserven el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. FGC, Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU no es responsabilitzen de les conseqüències que es puguin derivar de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquestes webs proporcionats per tercers.

Es prohibeix qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.

Així mateix, es prohibeix la inclusió i la comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta de persones usuàries o el personal d’FGC, de Vallter, SA i/o d’ Actius de Muntanya, SAU, en particular els continguts que estiguin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

FGC, Vallter, SA i/o Actius de Muntanya, SAU poden prohibir l’accés a aquestes webs de qualsevol persona usuària que dugui a terme qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors, que no són limitadors.

FGC, Vallter, SA i/o Actius de Muntanya, SAU poden oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que estiguin fora d’aquestes webs. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin al web de destinació.

En cas que hi hagi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquestes webs i els documents que constitueixen l’origen de la informació, preval allò que s’indica en aquests últims documents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

No es permet modificar aquestes webs.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat

FGC Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU no garanteixen l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquestes webs o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitzen dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. FGC, Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU no es responsabilitzen del mal ús que es pugui fer d’aquestes webs.

Aquest avís legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de les webs d’FGC, Vallter, SA i/ Actius de Muntanya, SAU.

FGC, Vallter, SA i Actius de Muntanya, SAU no garanteixen ni es responsabilitzen que l’accés a les webs sigui ininterromput o estigui lliure d’errors i no es fan responsables dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquestes webs.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i les condicions que regeixen aquestes webs, com també les relacions que se’n puguin derivar, estan protegits i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic, estatal o europeu que siguin aplicables.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o el compliment d’aquests termes i condicions seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.