Política de privacitat

Política de privacitat (FGC Turisme)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Vallter SA i Actius de Muntanya, SA (en endavant referides conjuntament com a FGC) garanteixen la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la pàgina d’aquest web en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), ja que s’han implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats als tractaments.

I. Responsable del tractament

Els responsables del tractament de les dades de la persona interessada són:

 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Barcelona, 08017, C. dels Vergós, 44, i amb CIF Q0801576J.
 • Vallter SA, amb domicili a Setcases (Girona), 17869, Pla de Morens, s/n, i amb CIF A17015165.
 • Actius de Muntanya, SAU, amb domicili a Barcelona, 08017, C. dels Vergós, 44, i amb CIF A08141897.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): [email protected]

II. Finalitat amb la que es tracten les vostres dades personals

S’informa a la persona interessada que les dades personals proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

 1. En el cas de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines de les webs www.turismefgc.cat, www.lamolina.cat, www.valldenuria.cat, www.vallter2000.cat, www.portaine.cat, www.espotesqui.cat, www.cremallerademontserrat.cat, www.trendelsllacs.cat, www.trendelciment.cat, www.skipallars.cat, www.boitaull.cat, www.skimoboitaull.cat, www.turistren.cat, www.parcastronomic.cat, les finalitats són les següents:
  • Comerç Electrònic: La finalitat és registrar les seves dades personals per a gestionar les comunicacions comercials derivades de la seva contractació de productes i serveis a través dels canals de venda d’FGC.
  • Infoneu: La finalitat es registrar el seu correu per enviar-li el butlletí periòdic d’estat de pistes (infoneu) que enviem als usuaris.
  • Contacte: La finalitat és donar resposta a la consulta realitzada a través de la nostra pàgina web
  • Butlletí de Notícies / Newsletter: La finalitat és registrar el seu correu per enviar-li el butlletí de notícies (newsletter) amb informació d’actualitat i comercial dels destins turístics gestionats per FGC
  • Club de Fidelització: La finalitat és Registrar el seu correu per a formalitzar la seva adhesió al club i poder enviar-li comunicacions relacionades amb les activitats, promocions i avantatges del mateix.
  • Eslàlom tecnològic de La Molina i/o altres activitats de gamificació a les explotacions turístiques de FGC: La finalitat és poder obtenir la descàrrega del vídeo en el que vostè o la persona a qui representa apareix fent ús de l’activitat d’eslàlom o d’altres activitats de gamificació a les estacions de FGC.
  • Concursos – Sorteigs: La finalitat és registrar la seva participació en concursos, sorteigs i altres activitats difoses a través dels suports de comunicació digital (xarxes, web…) a fi i efecte de poder-nos comunicar amb vostè en cas de resultar premiat/ada o bé de fer-li arribar comunicacions especifiques segons l’objecte de la captació.
  • Campionat d’Europa d’esquí de muntanya 2022: Per als participants, la finalitat és utilitzar la seva imatge amb finalitats de promoció i divulgació de l’esdeveniment; per a la premsa que cobreix l’esdeveniment, és la gestió i l’enviament de notes de premsa i d’informació relativa als campionats (sense ànim comercial).
 1. Pel que fa a les aplicacions mòbils de La Molina, Vallter, Espot Esqui, Port Aine, Boi Taüll i Vall de Núria les finalitats amb les que seran tractades les dades personals de la persona usuària, són les següents:
  • Que puguin fer ús dels reptes i activitats que es proposin i interactuar amb altres membres de la plataforma, així com comprar productes, durant la seva estada a pistes.
  • Per tal de respondre a les seves sol·licituds d’assistència tècnica i comentaris.
  • La seva informació de perfil, de les activitats i l’ús que fa de l’App quan es registra un track o una foto (inclosa la data, hora i informació sobre geolocalització, així com les seves estadístiques), de quan participa en un repte, de quan veu activitats d’altres persones usuàries o fa servir de qualsevol altra manera els serveis d’Skitude, s’utilitza amb la finalitat de monitoritzar l’ús que realitza de les aplicacions mòbils i poder respondre a les seves sol·licituds d’assistència tècnica i comentaris.
 1. Pel que fa a l’aplicació Skiline les finalitats amb les que seran tractades les dades personals de la persona usuària, són poder utilitzar el forfait com a disparador del Photopoint i recollir les fotos amb el forfait a través de l’aplicació de Skiline o en un terminal de Skiline directament a l’estació d’esquí.

III. Legitimació per tractar les vostres dades

La base legal del tractament de les dades personals de les persones usuàries per a les finalitats indicades en l’apartat anterior és el consentiment previ i inequívoc de la persona interessada.

IV. Termini de conservació de les vostres dades

Les vostres dades es conservaran mentre siguin necessàries per a finalitat per a la que varen ser donades. No obstant, FGC aplicarà terminis especials de conservació en els següents casos:

 • Consultes, Reclamacions o Suggeriments es conservaran el mínim temps legalment possible, tot i que les dades personals facilitades en les Consultes i Suggeriments, es destruiran passats sis mesos.
 • Per als subscriptors de la Newsletter, als tres mesos de causar baixa, s’esborrarà parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.

V. Cessió de les vostres dades

Per acomplir amb les finalitats anteriors, les dades personals de l’Usuari podran ser cedides a:

 • Les dades personals relacionades amb les percepcions mínimes és podran cedir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en els casos legalment previstos.
 • Les dades dels formularis sobre Consultes no es lliuraran a ningú, es tracten internament a FGC.
 • Entitats col·laboradores per gestionar i atendre els compromisos derivats dels concursos i promocions als quals participa la persona usuària.
 • Pels subscriptors de la Newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que és qui fa la gestió de la tramesa de la Newsletter, amb la que s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com Encarregat del Tractament.
 • Administracions Públiques en els casos en què se li requereixi d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas i, si escau, igualment a altres òrgans com ara les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.
 • Les dades també es podran cedir entre les entitats integrants del grup FGC.

No es realitza transferència de dades amb tercers països.

VI. Encarregats del Tractament

Pel Campionat d’Europa d’esquí de muntanya 2022 actua com a Encarregat del Tractament:

Oxígen Services & Active Consulting SL – C. Sant Sebastià, 10, 25520, El Pont de Suert (Lleida) NIF B25810565

VII. Drets en relació a les dades que us emparen

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, FGC posa en coneixement de la persona usuària que té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals recollides per FGC.

Aquests drets els podrà exercir gratuïtament la persona usuària, i si escau qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l’adreça següent: C. dels Vergós, 44, 08017, Barcelona (a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o a través del correu electrònic [email protected] tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. En la petició s’haurà d’incloure: nom i cognoms de la persona usuària, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i una petició en què es concreta la sol·licitud.

FGC recorda a la persona usuària que en tot moment té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat) pel que fa al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.

VIII. Veracitat de les dades

Les persones usuàries són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes, si és necessari.